8 Σεπτεμβρίου 2010

Έχω κατοικίδιο, έχω και υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, καθώς και άλλα συναφή θέ­μα­τα, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3170/2003:

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων (άρθρο 2)

Ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται:

α) να δηλώνει τον σκύλο του στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των σχετικών αρ­χεί­ων και να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου του μέσα σε προ­θε­σμί­α ο­κτώ εβδο­μάδων από τη γέννησή του.

β) Να μεριμνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του.

γ) Να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου του.

δ) Να μην τον εγκαταλείπει.

ε) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματά του.

στ) Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό.

ζ) Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την α­να­πα­ρα­γω­γή ζώων και να μεριμνούν για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη δι­α­τή­ρη­ση των νε­ο­γέν­νη­των ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.

Πλέον των ανωτέρω, ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην ε­ξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώ­ρους άλ­λων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώ­ρους.

Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη δι­άρ­κει­α του περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή α­πό­στα­ση α­πό αυτόν. Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προ­κα­λεί­ται από τον σκύλο του σε ανθρώπους ή ζώα.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών (άρθρο 5)

Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων β, γ, δ και ζ της προ­η­γού­με­νης πα­ραγράφου.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κείμενα για παιδιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου