1 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
(απόσπασμα)

Άρθρο 1 | Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με την οποία πα­ρα­κο­λου­θεί­ται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και εκτιμώνται συγ­χρό­νως και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα κα­λύ­τε­ρα δυνατά αποτελέσματα.

Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για τον μαθητή του Δημοτικού Σχο­λεί­ου και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία με τους συμ­μα­θη­τές του και ο σεβασμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 3 | Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δε­κεμ­βρί­ου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ι­ου­νί­ου.

Άρθρο 4 | Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική αξιολόγηση. Ο δά­σκα­λος της τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για την πρό­ο­δό τους.
Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλί­μα­κα βαθμολογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν καλά (Δ).
Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλί­μα­κα βαθμολογίας, που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως: Άριστα (9-10), Πολύ κα­λά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά (˂5). Αν κατά την εξαγωγή του μέσου όρου της ετήσιας ε­πί­δο­σης μαθητή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου όρου όλων των μαθημάτων προ­κύ­ψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως α­κέ­ραι­α μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υ­πό­λοι­πο παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας.

Άρθρο 5 | Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου α­ντα­πο­κρί­νο­νται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 8/95. Σε α­ντί­θε­τη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.
Β. Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χα­ρα­κτη­ρι­σμοί Α, Β και Γ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μα­θη­τής επαναλαμβάνει την τάξη.
Γ. Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι με­γα­λύ­τε­ρος του 4,5 (>4,5), σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης Απόφασης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (˂4,5), ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του δι­δα­κτι­κού έτους, ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄ 10ημέρου του Ιουνίου ή του α΄ 10ημέρου του Σε­πτεμ­βρί­ου.

Άρθρο 6 | Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α., γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός δι­δα­κτι­κού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλ­λό­γου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/κη­δε­μό­νων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985.

ΠΗΓΗ: Υπουργική Απόφαση Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017

25 Φεβρουαρίου 2018

Πορνογραφία, ένα διαφορετικό σχολικό μάθημα

Η πορνογραφία είναι μια σύγχρονη μάστιγα για τα παιδιά εφηβικής ηλικίας. Στις ΗΠΑ κα­τα­βάλ­λε­ται προσπάθεια τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα το πορνογραφικό υ­λι­κό.

O Ντριου ήταν οκτώ χρόνων όταν ψάχνοντας τα κανάλια της τηλεόρασης ανακάλυψε την εκ­πο­μπή «Τα κορίτσια τρελάθηκαν». Λίγα χρόνια αργότερα ανακάλυψε το «μαλακό» πορνό του τηλεοπτικού δικτύου HBO. Στη συνέχεια, στη Γ΄ Γυμνασίου, βρήκε πορνογραφικές σε­λί­δες στο τηλέφωνό του. Τα βίντεο ήταν καλά για αρχή και αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για στά­σεις στο σεξ με μελλοντικές συντρόφους. Από τα πορνό έμαθε ότι οι άντρες πρέπει να εί­ναι γεροί και κυρίαρχοι στο κρεβάτι και να κάνουν πράγματα όπως να αναποδογυρίζουν τα κο­ρί­τσια την ώρα του σεξ. Τα κορίτσια στενάζουν πολύ και φτιάχνονται με ο­τι­δή­πο­τε κάνει έ­νας άντρας γεμάτος αυτοπεποίθηση. Μια ιδιαίτερη πορνογραφική σκηνή τού κόλ­λη­σε στο μυα­λό: Μια γυναίκα βαριόταν το τρυφερό σεξ και εκστασιάστηκε με έναν πολύ πιο επιθετικό τύ­πο. Ωστόσο, στη Δ΄ Γυμνασίου, ο Ντριου κατάλαβε ότι τα πορνογραφικά σάιτ ε­πη­ρέ­α­ζαν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν για τα κορίτσια στο σχολείο του. Άραγε ήταν τα στήθη τους όπως αυτά στις ταινίες; Θα τον κοίταζαν τα κορίτσια όπως οι γυναίκες στα ε­ρω­τι­κά φιλμ κα­τά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής; Θα του έκαναν αυτά τα πράγματα που έ­βλε­πε να κά­νουν στις πορνοταινίες;


Δίπλα στον Ντριου καθόταν ο Κιου. Ήταν 15 ετών, καλός μαθητής και φίλαθλος και ήταν ε­πί­σης μπερδεμένος σχετικά με το πώς μεταφράζεται το πορνό στην πραγματική ζωή. Ο Κιου δεν είχε κάνει σεξ, δεν είχε σύντροφο και έτσι δεν ήταν σε θέση να ρωτήσει τα κορίτσια τι τους αρέσει. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο τα πορνό που τον μπέρδευαν αλλά και οι άγριες εικόνες σε Snapchat, Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως η εικόνα που είχε δει ε­νός άντρα να πιέζει μια γυναίκα στον τοίχο, κάτω από την οποία ένα κορίτσι είχε σχολιάσει «θέ­λω έναν τύπο σαν κι αυτόν».

Τα αγόρια ετοιμάστηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα «γνώσης πορ­νό» που ονομάζεται «Η αλήθεια για την πορνογραφία για τους μαθητές των γυμνασίων», έ­να πρό­γραμ­μα που στοχεύει στον περιορισμό της σεξουαλικής βίας. Εκεί οι μαθητές μαθαίνουν για τις υγιείς σχέσεις, τη βία κατά τη διάρκεια των ραντεβού και τα θέματα της ΛΟΑΤ κοι­νό­τη­τας μέσα από ομαδικές συζητήσεις, παίξιμο ρόλων και άλλες ασκήσεις. Για δύο ώρες κάθε ε­βδο­μά­δα, επί πέντε εβδομάδες, οι μαθητές συμμετέχουν στην τάξη για τη γνώση της πορ­νο­γρα­φί­ας, που στοχεύει να τους κάνει σοφότερους και πιο επικριτικούς καταναλωτές της, ε­ξε­τά­ζο­ντας πώς απεικονίζονται στην πορνογραφία το φύλο, η σεξουαλικότητα, η ε­πι­θε­τι­κό­τη­τα, η συναίνεση, η φυλή, οι σχέσεις και οι εικόνες του σώματος.

Κατά μέσο όρο τα αγόρια είναι 13 ετών και τα κορίτσια 14 όταν έρχονται για πρώτη φορά σε ε­πα­φή με την πορνογραφία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα γνώσης της πορνογραφίας, το μά­θη­μα δεν έχει σχεδιαστεί για να τρομάζει τα παιδιά ώστε να πιστέψουν πως τα πορνό είναι ε­θι­στι­κά και θα καταστρέψουν τη ζωή τους. Αντιθέτως, βασίζεται στην πραγματικότητα ότι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι έφηβοι βλέπουν πορνό και τους βοηθάει να μάθουν να αναλύουν τα μηνύματα της πορνογραφίας, κάτι που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να ευχόμαστε να ζουν τα παι­διά μας σε έναν κόσμο χωρίς πορνό.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (01.08.2017)

Κρατώντας τις σχολικές τσάντες «ομήρους»

(δημοσιογράφος, συγγραφέας)

Η δράση «Η τσάντα στο σχολείο» ουσιαστικά επιβάλλει σε όλα τα παιδάκια της χώρας να α­φή­νουν την τσάντα με τα βιβλία και τα πράγματά τους στο σχολείο για ένα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο κά­θε μήνα. Ή, για να το πούμε με άλλα λόγια, το Υπουργείο απαγορεύει στα παιδάκια του δη­μο­τι­κού να πάρουν την τσάντα στο σπίτι τους μία Παρασκευή κάθε μήνα. Εκ πρώτης ό­ψε­ως ακούγεται παλαβό κι ακατανόητο. Δε βγάζει νόημα. Ωστόσο, η εγκύκλιος περιέχει ε­κτε­νή αιτιολόγηση της δράσης, μια αι­τι­ο­λό­γη­ση που την κάνει να μοιάζει λιγότερο παλαβή και πε­ρισ­σό­τε­ρο ύποπτη. «Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο», λέει η εγκύκλιος, «δεν α­πο­τε­λεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην α­σχο­λού­νται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου». Πα­ρα­κά­τω το­νί­ζε­ται ότι «η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώ­μο­να την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοι­νω­νι­κή και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δη­μι­ουρ­γι­κής ε­πα­φής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών» και επιπλέον «η συγκεκριμένη δρά­ση συμ­βάλ­λει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέ­ση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών».

Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη δράση δεν αποσκοπεί στο να κρατήσει τις τσάντες κλει­δω­μέ­νες στα σχολεία ένα Σαββατοκύριακο, αλλά στο να απαγορεύσει στα παιδάκια να διαβάσουν μα­θή­μα­τα το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Και δεν αρκείται στην καθοδήγηση προς τους δα­σκά­λους, για παράδειγμα, να μη δώσουν εργασίες στα παιδάκια εκείνο το συγκεκριμένο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Αυτό δεν είναι αρκετό. Η τσάντα κρατείται στο σχολείο ως όμηρος, ώστε κι αν α­κό­μη περάσει από το μυαλό κανενός παιδιού η ιδέα να ανοίξει ένα βιβλίο έτσι, από μόνο του, ή να πάρει ξέρω γω μια γόμα από την κασετίνα, να μην μπορεί.

Αυτό το αλλοπρόσαλλο μέτρο είναι κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικότερο δείγμα γραφής του Υπουργείου Παιδείας από άλλα, καθώς συνδυάζει μια σειρά από χαρακτηριστικά (προ­χει­ρό­τη­τα, έλλειψη σχεδιασμού και στρατηγικής, αφηρημένη ιδεοληψία, αβάσιμη αίσθηση αυ­θε­ντί­ας, νοοτροπία κρατισμού και επιβολής, ψήγματα αγαθών προθέσεων, αφέλεια) που φαί­νο­νται και στα υπόλοιπα δείγματα γραφής του συγκεκριμένου Υπουργείου τα τελευταία χρό­νια, αλλά πιο αποσπασματικά.

Θα προσέξατε ίσως ότι μέσα στην παρένθεση από πάνω έχω και τις «αγαθές προθέσεις». Η ι­σορ­ρο­πί­α του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά είναι πράγματι πολύ σημαντικό θέμα. Σε άλ­λες χώρες ο σεβασμός του ελεύθερου χρόνου των παιδιών είναι προτεραιότητα του εκ­παι­δευ­τι­κού συστήματος, όμως εξασφαλίζεται από τον προσεκτικό σχεδιασμό του προ­γράμ­μα­τος σπουδών και όχι από την επιβολή υποχρεωτικού ελεύθερου χρόνου ή την 48ωρη α­πα­γω­γή κασετίνων. Αλλά το σημαντικότερο είναι η πεποίθηση που προκύπτει από αυτή τη μι­κρή, ταπεινή δράση: πως ολόκληρη η ανάπτυξη των παιδιών, ακόμη και εκτός σχολείου, α­κό­μη και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παι­δεί­ας. Η αντίληψη ότι το κράτος δεν έχει λόγο μόνο στο τι θα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχο­λεί­ο αλ­λά και στο πότε θα τα μαθαίνουν, καθώς και στο πότε δε θα μαθαίνουν. Αυτή η νο­ο­τρο­πί­α α­φε­νός θεωρεί a priori ανίκανους τους γονείς να ρυθμίσουν τι κάνουν τα παιδιά τους, πότε και πόσο παί­ζουν, και αφετέρου θεωρεί ότι αυτή η ανικανότητα δεν αντιμετωπίζεται, ας πού­με, με ενημερωτικό υλικό ή δράσεις επιμόρφωσης των γονέων, αλλά με την απαγωγή της σχο­λι­κής τσάντας, των βιβλίων, των ντοσιέ και της κασετίνας των παιδιών για δυο ημέρες.

Βεβαίως, δεν είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, γι’ αυτό και πολύς κόσμος δεν την έχει πά­ρει χαμπάρι. Είναι ένα μικρό πραγματάκι, το οποίο όμως έρχεται και προστίθεται σε μυ­ριά­δες άλλα μικρά πραγματάκια που ενισχύουν και μπαλώνουν από παντού το διαχρονικό, στρε­βλό, ελληνικό «κάν’ το μόνος σου» κρατικοδίαιτο μοντέλο.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (19.01.2018)

23 Ιανουαρίου 2018

Λάθος μηνύματα που παίρνει
το παιδί από μια αγκαλιά

Το όχι στη σωματική επαφή είναι δικαίωμα

Μια ζεστή αγκαλιά είναι απόδειξη αγάπης, σου δίνει ζεστασιά και ασφάλεια. Όλοι μας έ­χου­με α­νά­γκη από πολλές αγκαλιές μέσα στην ημέρα για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά. Ό­ταν όμως είσαι παιδί, η αγκαλιά που προσδοκάς δεν είναι η οποιαδήποτε. Είναι της μα­μάς, του μπαμπά, της γιαγιάς, των ανθρώπων που ξέρεις και αγαπάς. Την αγκαλιά ενός ξέ­νου, κά­­­ποιου που δεν εμπιστεύεσαι, που δε σου μεταδίδει ασφάλεια, δεν τη θες. Την α­­πω­­θείς.


Δεν πρέπει ποτέ να πιέζουμε ένα παιδί να δέχεται εναγκαλισμούς σώνει και καλά, γιατί τότε:

1. Νιώθει πίεση, ανασφάλεια, αμηχανία. Και αυτά δεν είναι συναισθήματα που περιμένουμε φυ­σι­ο­λο­γι­κά από μια αγκαλιά.

2. Πιστεύει λανθασμένα ότι το σώμα του δεν του ανήκει αλλά πρέπει να το μοιράζεται ακόμη και με όσους δε θέλει.

3. Καταλαβαίνει, επίσης λανθασμένα, ότι οποιοσδήποτε δικαιούται να το αγγίζει.

4. Θεωρεί ότι οι γνωστοί των γονιών του και οι συγγενείς είναι πάντα «οι δικοί μας άν­θρω­ποι», άκακοι και ακίνδυνοι. Κάποιοι είναι, κάποιοι όμως όχι.

5. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε κάποιος είναι επικίνδυνος ή όχι.

6. Μαθαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να δείξεις την αγάπη ή τη συμπάθειά σου είναι α­γκα­λιά­ζο­ντας τον άλλον. Κι όμως, μπορείς να το κάνεις με χίλιους δυο τρόπους χωρίς να υ­πο­βλη­θείς σε αγγίγματα που πιθανόν δε σου αρέσουν.

21 Ιανουαρίου 2018

Στο σπίτι χωρίς τη σχολική τσάντα

Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι

(δάσκαλος, sxoleio98.blogspot.gr, podilato98.blogspot.gr)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7/219218 /Δ1/13-12-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η σχολική τσάντα των μαθητών του Δημοτικού θα παραμένει για ένα Σαββατοκύριακο τον μή­να στο σχολείο. Ο εκάστοτε Σύλλογος Διδασκόντων θα ορίζει το Σαββατοκύριακο που θα υ­λο­ποι­εί­ται «η δράση» και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αν θέλει, μάλιστα, μπορεί να την ε­πε­κτεί­νει και σε περισσότερα Σαββατοκύριακα του μήνα.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο «δεν αποτελεί μια συμ­βο­λι­κή παρέμβαση» και δηλώνει ρητά ότι «επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην α­σχο­λού­νται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου». Στό­χος είναι, αναφέρει, η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της με την κοινωνική πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Προφανώς τον άλλο καιρό, που τα παιδιά παίρνουν την τσάντα τους στο σπί­τι και ασχολούνται με τα μαθήματα της επόμενης μέρας, η σχολική ζωή υποβαθμίζεται και οι μαθητές αποσυνδέονται από τη κοινωνική πραγματικότητα (ίσως από την κοινωνική πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της μετριοκρατίας και της ισοπέδωσης προς τα κάτω). Ελπίζω, ωστόσο, να μην υ­πο­νο­εί­ται ότι τα δεινά της εκπαίδευσης, κάποια από αυτά έστω, προκλήθηκαν από τη μη ε­φαρ­μο­γή της «δράσης» τα προηγούμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, «η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας», έχει γνώ­μο­να «την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοι­νω­νι­κή και ψυχοκινητική)» και έχει επιπλέον σκοπό «να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρό­νο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών». Η περίπτωση τα παιδιά να τρέ­χουν κάθε μέρα, και τα Σαββατοκύριακα, σε πολύωρες εξωσχολικές δραστηριότητες δεν α­να­φέ­ρε­ται, διότι μάλλον είναι σπάνια και πάντως δε συμβάλλει στον «μειωμένο χρόνο δη­μι­ουρ­γι­κής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών». Εξάλλου, η απαιτητική μελέτη που α­παι­τούν, π.χ., ορισμένα ιδιωτικά φροντιστήρια Αγγλικών, ώστε να φαίνεται η δουλειά τους στους πελάτες-γονείς, σέβεται τις «ανάγκες της παιδικής ηλικίας». Ενδεχομένως, μάλιστα, οι σχε­τι­κές δι­α­μαρ­τυ­ρί­ες των παιδιών να οφείλονται στη γνωστή οκνηρία και γκρίνια αυτής της «παι­δι­κής ηλικίας», την οποία φαίνεται ότι στο Υπουργείο γνωρίζουν κα­λά.

Για να σοβαρευτούμε όμως: Η εγκύκλιος αναγράφει και ότι «η συγκεκριμένη δράση συμ­βάλ­λει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπί­τι σε σχέ­ση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη ε­ξι­σορ­ρό­πη­ση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον ερ­γα­σί­ες». Αυτό είναι όντως ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υπάρχουν δάσκαλοι που δίνουν τις φω­το­τυ­πί­ες με το... κιλό τόσο καθημερινά όσο και πριν τα Σαββατοκύριακα ή τις διακοπές Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα.

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι λυμένο με τις εγκυκλίους για τις κατ’ οίκον εργασίες, οι οποίες ε­πα­να­λαμ­βά­νο­νται στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Εκεί δεν αναγράφεται μόνο ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνουν οι μαθητές για τις εργασίες τους, αλλά δηλώνονται και οι προ­δι­α­γρα­φές τους, προκειμένου να είναι παιδαγωγικά ορθές, αποτελεσματικές και να συμφωνούν με τις προαναφερόμενες «ανάγκες της παιδικής ηλικίας». Το μόνο που λείπει βεβαίως είναι ο έ­λεγ­χος, με κάποιον τρόπο, στην ποσότητα και ποιότητά τους. Ήδη μερικοί συνάδελφοι σκο­πεύ­ουν να φορτώνουν τα παιδιά με δουλειά τις μέρες που θα ακολουθούν την «τσάντα στο σχο­λεί­ο», παρόλο που το Υπουργείο, ευτυχώς, αναφέρει στην εγκύκλιό του ότι «σε καμία πε­ρί­πτω­ση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον ερ­γα­σι­ών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας».

Η «δράση» μοιάζει να είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Ξεκινά από ένα υπαρκτό και απεχθές πρό­βλη­μα που δημιουργούν κάποιοι συνάδελφοι (την υπέρμετρη επιβάρυνση ακόμη και μα­θη­τών της πρώτης τάξης με πολλές, ποιοτικά προβληματικές ή και με λάθη ερ­γα­σί­ες) και κα­τα­λή­γει σε μια γενίκευση που
● δημιουργεί πολλά πρακτικά προβλήματα (άλλα μαθήματα και βιβλία την Παρασκευή, άλλα τη Δευτέρα),
● αφήνει τους μαθητές (και τους γονείς τους) αβοήθητους τις άλλες μέρες, στο έλεος αυτής της κακής πρακτικής,
● απαξιώνει την παιδαγωγική αξία της μελέτης για την εμπέδωση της γνώσης,
● δημιουργεί νέες ισοπεδωτικές αντιδράσεις της κοινωνίας εναντίον μας: από τη μια η «δρά­ση» χαιρετίζεται ως «Happy Fridays» (!), από την άλλη άρχισαν πάλι τα σχόλια για τους δα­σκά­λους που θα «κάθονται» περισσότερο και θα εργάζονται «ακόμη λιγότερο».

Όλα αυτά ακούγονται προσβλητικά για όσους θεωρούμε ότι η δουλειά μας πρέπει να γίνεται στο σχολείο, που μετράμε τον χρόνο που θα χρειαστούν τα παιδιά για τη μελέτη τους και που ερ­χό­μα­στε σε αντιπαράθεση με γονείς που ζητούν πακέτα με φωτοτυπίες τις καθημερινές και πο­λύ­ω­ρες εργασίες τα Σαββατοκύριακα, ανθρώπους που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνω­ρί­ζουν παιδαγωγικά ζητήματα, αλλά και που σοκάρονται όταν τους εξηγούμε ότι τον υ­πό­λοι­πο χρό­νο τα παιδιά πρέπει να παίζουν και να περνούν μαζί τους ποιοτικό χρόνο, εφόσον δεν εί­ναι οι δάσκαλοί τους (δάσκαλο έχουν, χρειάζονται και γονιό).

Την ίδια στιγμή το πρόβλημα παραμένει: η ποσότητα και η ποιότητα των κατ’ οίκον εργασιών δεν αξιολογείται. Είναι γεγονός ότι δυο φορές που δούλεψα στο Ολοήμερο διαφορετικών σχο­λεί­ων είδα... πράματα και θάματα καθώς μελετούσαν τα παιδιά, αλλά δε χρειάζεται να α­να­κα­λύ­ψου­με τον τροχό. Προτάσεις από ανθρώπους της εκπαίδευσης υπάρχουν (π.χ. εδώ), ε­νώ η ε­μπει­ρί­α άλλων χωρών είναι πάντοτε στη διάθεσή μας.

8 Σεπτεμβρίου 2017

Αγαπώ σημαίνει και στερώ

Οι υπερβολές των γονέων δημιουργούν ενήλικες με συ-
μπεριφορά παιδιού σε πολλές πτυχές της ζωής τους

(ψυχολόγος, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια)

Στην εποχή μας οι γονείς προσπαθούν συνεχώς να μη λείψει τίποτα στα παιδιά τους. Ιδίως οι γο­νείς των σημερινών τριαντάρηδων και σαραντάρηδων είναι άνθρωποι που πάλεψαν πολύ για να μη μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν εκείνοι ή οι δικοί τους γονείς. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να φτάνουμε στο άλλο άκρο: να βρι­σκό­μα­στε, ως κοι­νω­νί­α, αντιμέτωποι με συμπεριφορές ενηλίκων που δε μοιάζουν με ενήλικες· ή να βρι­σκό­μα­στε α­ντι­μέ­τω­ποι με τη δυσκολία μας να μπούμε σε καταστάσεις που ζορίζουν, όπως εί­ναι μια α­παι­τη­τι­κή δουλειά χωρίς δίχτυ ασφαλείας, το μεγάλωμα των παιδιών, ο γάμος, η α­νά­λη­ψη των οικονομικών υποχρεώσεων εξ ολοκλήρου.

Πολλοί αποδίδουν αυτές τις δυσκολίες στην «κρίση». Αυτό φαινομενικά είναι σωστό, όχι ό­μως κατά βάθος, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η κρίση από αυτό δημιουργήθηκε. Φτά­σα­με δηλαδή σε αυτήν, επειδή δεν αναλάβαμε ποτέ εξ ολοκλήρου τις ευθύνες μας.

Σκέφτομαι ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, οφείλουμε να είμαστε κοντά τους ψυ­χι­κά, αλλά να τους στερήσουμε τα περιττά: τις πολλές ανέσεις, τις περιττές φρο­ντί­δες, το να είμαστε πάντα εκεί γι’ αυτά –ιδίως από μια ηλικία και μετά. Να τα κάνουμε να συ­νει­δη­το­ποι­ή­σουν ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι, ότι και εκείνα είναι ικανά για πολλά πράγ­μα­τα. Να τους δείξουμε την πραγματικότητα.

Όταν έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο ψυχικής προσφοράς και συναισθηματικής αλήθειας, τότε στα­δι­α­κά μπορούμε να στερήσουμε από τον άλλο ό,τι θα του κάνει κακό. Ό,τι θα τον κάνει ε­ξαρ­τη­μέ­νο, στάσιμο, αδύναμο. Αγαπώ δε σημαίνει μόνο δίνω. Σημαίνει και αφαιρώ. Η σχέ­ση θέλει μικρές δόσεις ουσίας αλλά και μικρές δόσεις απουσίας, για να μπορέσει ο άλλος να βρει τον εαυτό του, τις δυνάμεις του. Καμιά φορά η αδιαφορία, σε κατάλληλες ηλικίες, είναι πιο κι­νη­τή­ρι­α και σωτήρια, γιατί σε μικρές δόσεις παράγει θυμό και ενεργοποίηση. Το σί­γου­ρο εί­ναι ότι κάθε σχέση, γονεϊκή και άλλη, θέλει σκέψη. Σκέψη για το ποιοι είμαστε εμείς που δί­νου­με και τι παίρνουμε τελικά με το να μην πατά ο άλλος στα πόδια του, με το να μη δι­α­φο­ρο­ποι­εί­ται.

Η ενηλικίωση είναι μια επίπονη αλλά ουσιαστική διαδικασία. Η σχέση, ο γάμος, η γο­νεϊ­κό­τη­τα, η φιλία, οι σπουδές και η εργασία θέλουν κυρίως κόπο, συστηματικότητα και πειθαρχία. Ό­μως, τελικά, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την εξέλιξη, ψυχική και κοινωνική.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (27.08.2017)

27 Αυγούστου 2017

Η αριστεία ως στόχος

(δημοσιογράφος, πολιτικός σχολιαστής)

Η ​αριστεία είναι ουτοπία. Επί της ουσίας δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Ακόμη και όσοι α­να­κη­ρύσ­σο­νται «άριστοι» επιδέχονται βελτίωση. Και αυτό είναι λογικό: αν μπορούσε να ε­πι­τευ­χθεί η αριστεία, θα είχαμε το τέλος της Ιστορίας. Τίποτε δε θα εξελισσόταν. Από ένα σημείο και μετά όλα –ως «άριστα»– θα έμεναν παγωμένα.

Η αριστεία όμως χρειάζεται ως στόχος. Α­σχέ­τως αν δεν μπορεί να επιτευχθεί, βοηθά αν­θρώ­πους, συστήματα, κοινωνίες να βελ­τι­ω­θούν, να λύσουν προβλήματα, να αντιμετωπίσουν ε­πι­τυ­χέ­στε­ρα τις καταστροφές, να αυ­ξή­σουν την ευημερία.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (20.08.2017)